ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΑΦΜ, οι συναλλαγές σας με εμάς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, μόνο όταν απαιτείται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται και διατηρούνται από την εταιρεία μας XEIROTEXNIMA LUCAS O.E., με έδρα στην Νέα Ερυθραία Αττικής, Ελλάδα οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.71, Τ.Κ. 14671.  Τηλ: 210.6202134  Fax: 210.8079207 ΑΦΜ: 800664710 ΔΟΥ: Κηφισιάς  Email: info@lucas.com.gr

Όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματος υπεισέρχεστε σε συμβατική σχέση μαζί μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μίας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας, είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχετε οικειοθελώς και δεν συλλέγονται με δική μας πρωτοβουλία. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης (προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση απέναντί σας) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία Εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Α. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την XEIROTEXNIMA LUCAS O.E. και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών). Για την καλύτερη εκτέλεση των υποχρεώσεών της και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες στο χώρο της αποθήκευσης δεδομένων και αρχείων για την διατήρηση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, οι οποίες δεσμεύονται από εμάς συμβατικά να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία και την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και έχουν ήδη προβεί σε σχετική συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό και χωρίς κανένα δικαίωμα διακίνησής τους σε άλλα πρόσωπα και οι οποίες δεσμεύονται με σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Αποδέκτης στην περίπτωση αυτή είναι μόνο η εταιρεία μας και οι προαναφερθείσες εταιρείες ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 1. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται επίσης απλώς για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων. Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρία μας στην περίπτωση αυτή.
 2. Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας μπορεί να σας αποστέλλεται στο e-mail σας, διαφημιστικό υλικό από τη XEIROTEXNIMA LUCAS O.E., καθώς και ενημερωτικά γράμματα (Newsletter). Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρία στην περίπτωση αυτή.

5.Αποδέκτες μπορεί να είναι επίσης άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο και (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και των πολιτικών μας.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην www.lucas.com.gr, ή να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες (και θα σας καταστήσουμε σαφές τί ακριβώς χρειαζόμαστε από εσάς εκείνη τη στιγμή), μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπο μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας για τη διενέργεια αγορών: Κατά τη διάρκεια εγγραφής σας στο www.lucas.com.gr ως ιδιώτης, μάς παρέχετε το όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την διεύθυνσή σας και την χώρα που κατοικείτε, στοιχεία που είναι τα απαραίτητα για την εξυπηρέτησή σας και τη διενέργεια των σχετικών αγορών. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε ως επιχείρηση μας παρέχετε επίσης την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνσή της, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης (email), το είδος της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των σχετικών παραστατικών στο όνομά της επιχείρησης. Όλα τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται επίσης από εμάς και τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διατηρείτε δε το δικαίωμα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε από τον λογαριασμό σας
• Κατά την αγορά-παραγγελία ενός προϊόντος και/ή μιας υπηρεσίας: Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μας παρέχετε πέραν των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων σας, εφόσον δεν έχετε εγγραφεί, (όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την διεύθυνσή σας και την χώρα που κατοικείτε) τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον επιλέξετε να αγοράσετε με χρήση της πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα του κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης καθώς και τις λεπτομέρειες της παράδοσης της παραγγελίας σας. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε ως επιχείρηση, μάς παρέχετε επίσης την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνσή της , τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης (email), το είδος της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των σχετικών παραστατικών στο όνομά της επιχείρησης.
• Όταν εγγράφεστε απλώς προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας στο σχετικό κέντρο: Μας παρέχετε μόνο την διεύθυνση email σας για την αποστολή του σχετικού ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού της εταιρίας μας. Διατηρείτε δε το δικαίωμα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε από το newsletter.
• Όταν επικοινωνείτε απλώς με την εταιρία μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας: Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας του site θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε ελάχιστα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, χώρα και διεύθυνση email.
• Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.Ο κάθε Πελάτης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία μας (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καθώς και να απεγγραφεί από το σχετικό newsletter. H διαγραφή δεν μπορεί να αφορά τα απαραίτητα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς συμμόρφωσης με την φορολογική και λοιπή νομοθεσία.

 1. Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και συγκεκριμένα στις αγορές προϊόντων που έχει κάνει ενεργοποιώντας το σχετικό Προφίλ. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ικανοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

3.Ο κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να διορθωθούν τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα που τους αφορά (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορεί να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

4.Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει την μεταφορά των δεδομένων του σε άλλο πάροχο στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και δεν συγκρούεται με την πολιτική προστασίας των εμπορικών μυστικών και επιχειρηματικού απορρήτου της εταιρείας.

5 Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία.

6.Τα προσωπικά δεδομένα κάθε Πελάτη αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της και ιδίως τη φορολογική και λοιπή εμπορική νομοθεσία (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Για τυχόν παράπονά σας μπορείτε να απευθύνεστε στους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, στο τηλέφωνο 210-6202134 (Αναγνώστου Ν. Φώτιος και Χριστοδούλου Λ. Χριστιάνα).

 

Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ COOKIES:

α) Analytics cookies – Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την ιστοσελίδα μας μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας αναζήτησης. Η πιο χρήσιμη και πολύτιμη πληροφορία που λαμβάνουμε για αυτό το λόγο, προέρχεται από τα Analytics Cookies τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε με ποιο τρόπο κινούνται οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας ανώνυμα και να καταγράψουμε το περιεχόμενο το οποίο βλέπουν και τι τους ενδιαφέρει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την online εμπειρία που σας προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν.

β) Cookies κοινωνικής δικτύωσης – Μέσω αυτών των Cookies μας παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραζόμαστε widgets κοινωνικής δικτύωσης ή να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας βάσει των πληροφοριών που σας αφορούν και έχετε μοιραστεί προηγουμένως μέσω των κοινωνικών σας λογαριασμών.

γ) Τεχνικά cookies – Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια οι υπηρεσίες που αναζητάτε.

δ) Λειτουργικά cookies – Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το site μας.

ε) New Relic – Χρησιμοποιούμε New Relic analytics για να παρακολουθούμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας, τα μη εμφανή υποκρυπτόμενα συστήματα λειτουργίας της και την αρχιτεκτονική της. Με αυτές τις πληροφορίες προβαίνουμε σε αλλαγές που βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας.

 

PERSONAL DATA AND SECURITY

This Personal Data Protection Policy has been developed in accordance with the provisions of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data. This Personal Data Protection Policy informs you about what information (hereinafter personal data) we may collect from you, why it will be used, who that information will be shared with, and what security procedures we have implemented to protect your personal data. Personal data means information that can identify a specific individual such as the name, address, phone number or email address, Tax Reg. No., your transactions with us and credit card details, only when required. The information collected, is checked and held by our company XEIROTEXNIMA LUCAS O.E., whose registered offices are at 71 El. Venizelou, Nea Erithraia, Attica Greece GR-14671. Tel: 210.6202134, Fax: 210.8079207, Vat: 999871451, Tax office: Kifissias, email: info@lucas.com.gr

When you enter into a transaction via our website and e-shop, you enter into a contractual relationship with us. It is vital for us to collect your personal data in order to complete a booking via our website. You provide that data voluntarily and it is not collected on our initiative. Your personal data is collected with your express consent (so we are able to perform our contractual obligations to you) for specific, express and lawful purposes and does not undergo additional processing in a manner incompatible with those purposes (Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 2016/679). In that contractual relationship in which you are the data subject, our Company is in control of the process, of your personal data (Article 4 of Regulation (EU) No 2016/679.

A. PURPOSES OF PROCESSING AND RECIPIENTS OF DATA

 1. Customer personal data which is provided is only used by XEIROTEXNIMA LUCAS O.E. exclusively to carry out and provide evidence of your orders and issue the relevant tax records / invoices. To better perform its obligations and optimize its services the company may collaborate with other data and record storage companies to hold and store such data, which are bound under contract to comply with the terms and conditions set out in Regulation (EU) No 2016/679 on personal data protection, these have already complied with that Regulation, they have no right to transmit the data to other persons, and are bound by secrecy undertaking (NDA).
 2. Τhe personal data may also be used to generate statistics, which means that they contain no personal data that could lead to individuals being identified. Only our company is the recipient in this case.
 3. With your express consent advertising from XEIROTEXNIMA LUCAS O.E. and newsletters may be sent to your email address. Only our company is the recipient in this case.
 4. Other third parties may also be recipients to the extent that this is necessary for the following purposes: (i) compliance with a government request, court judgment or applicable law and (ii) to prevent illegal usage of websites and/or breaches of the website ‘terms of use’ and our policies.

B. PERSONAL DATA WE COLLECT AND HOW WE COLLECT IT

Although in some cases we will ask you for your personal data -when you want to create an account on www.lucas.com.gr for example or want to purchase products or services (and we will make it clear to you what we need at that point in time)- you can visit pages on our website often without needing to provide any of your personal data.
We may collect your personal data in the following cases:

• When creating your account on our website so you can make purchases: During registration as an individual on www.lucas.com.gr you provide us with your name, surname, phone number, email address, home address and country of residence. All that information is vital for us to facilitate you and enable you to make purchases. If you choose to register as a company, you will provide the company name, address, email address for the company, the type of business, a contact phone number and a liaison, and the company Tax Reg. No., information which is essential for invoices to be issued in the company’s name. All information is held and managed by us in accordance with this Personal Data Protection Policy. You can unsubscribe at any time via your account
• When purchasing – ordering a product and/or a service: When completing your order, you provide us not just with the personal data mentioned above, if you have not registered (name, surname, phone number, email address, home address and country of residence) but also your credit card details, if you choose to purchase with a credit card, including the card number, type, cardholder’s name, expiry date, billing address (for the invoice or receipt) and order delivery details. If you choose to register as a business, you will provide the company name, address, email address for the company, the type of business, a contact phone number and liaison, and the company Tax Reg. No., information which is essential for invoices to be issued in the company’s name.
• When you register just to receive informational materials or marketing materials or update your preferences via the dashboard: You only provide us with your email address to which the relevant informational/advertising materials from our company will be sent. You retain the right to unsubscribe from the newsletter at any time.
• When you contact our company via the contact form or via our Customer Service Department. When you contact us using the relevant contact form on the site, you will be asked to provide the minimum personal data needed (name, surname, country and email address). Moreover, your calls to our switchboard may be recorded for quality assurance purposes and will be deleted after 7 days
Using data collection tools when you visit our website: In addition to information you provide to us voluntarily, certain information is collected automatically when you visit our website, using data harvesting technologies which we use from time to time such as cookies. Every time you visit our website, the cookies collect information from your computer, including technical information such as the IP (internet protocol) address, your operating system, the browser type and version number, the referring site, and information about your purchase preferences, products you have viewed/searched for and your activity on our website. If you use a wireless network and have internet access via your mobile phone or other device, you should contact your provider to learn how they collect your personal information.

C. DATA SUBJECT’S RIGHTS – DATA RETENTION PERIOD

 1. Every customer can exercise the right to ask the Company (which operates as a Data Controller in our contractual relationship as stated above) to delete his/her personal data in accordance with the specific provisions of Article 17 of Regulation (EU) No 2016/679 and to unsubscribe from the relevant newsletter. Deletion cannot relate to essential information and personal data which are held for a specific period for the purpose of complying with tax and other laws.
 2. Every customer may request access to data and specifically, product purchases made by activating the relevant option under “My profile”. This right must be met by the data controller within 30 days.
 3. Every customer is entitled to request that any inaccurate data relating him/her to be corrected (article 15 of Regulation (EU) No 2016/679. Given the purposes of which our company processes data in the context of our contractual relationship, you can demand that missing personal data be supplemented, by sending a request to our company, for example (Article 16 of Regulation (EU) No 2016/679).
 4. Every customer can ask for his/her data to be transferred to another provider to the extent that this is possible and does not conflict with the company’s commercial secrets and business confidentiality policy
 5. Every customer may ask for his/her personal data processing to be limited during the time it takes to examine objections to processing.
 6. Every customer’s personal data is only stored for the time your account on our website is active. Otherwise the data is stored for the period necessary for our company to be in full compliance with the obligations deriving from law and in particular tax and other commercial law obligations (Article 23 of Regulation (EU) No 2016/679). If you have any complaints, please contact our company’s Data Protection Officers (Anagnostou Fotis and Christodoulou Christiana)

D. COOKIES POLICY

In accordance with Directive 2009/136/EC we would like to inform you that our website may use cookies to clarify how users have reached our website and to identify recurrent general usage patterns during such time as users are on the page. Cookies are messages that a web server sends to a web browser when you visit a website. Your browser stores each message in a small file which will provide us with information about your last visit to our website. That information is collected and analyzed overall in order to improve our website’s operation, content and overall look. Most browsers automatically accept the use of cookies but by changing the settings on your computer you can choose not to accept them or you may be asked to accept each time the new cookies, but doing so could limit the range of options available via the website.

WE SPECIFICALLY USE THE FOLLOWING TYPES OF COOKIES:

 1. a) Analytics cookies – We are constantly trying to improve our website by simplifying search. The most useful and precious information we receive to that end comes from Analytics Cookies which allow us to anonymously see how visitors to our website are acting, recording the content they see and what they are interested in. That helps us improve our services, the online experience we offer you and helps us ensure that our users find the information they are looking for.
 2. b) Social networking cookies – Using these cookies we have the chance to integrate content from social networks to share social network widgets or tailor your experience based on the information relevant to you which you have shared in the past via your social networking accounts
 3. c) Technical cookies – These only relate to website usage. They are vital for us to properly and accurately provide you with the services you are seeking
 4. d) Functional cookies – These are necessary to provide users the services they are looking for from the website. Our site uses these cookies.
 5. e) New Relics – We use New Relic Analytics to monitor our website performance, its hidden back systems and architecture. Using that information, we can make changes to improve website performance